บริหารรายจ่าย ทำอย่างไรไม่เสี่ยง


ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันบังคับให้แต่ละครอบครัวต้องบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้รายได้เพียงพอใช้จ่าย มีเงินเหลือออม และจัดสรรการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก โดยที่ไม่ต้องการเสี่ยงมาก วิธีการทำได้ไม่ยาก ดังนี้

shutterstock_268584956

การบริหารรายจ่าย เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการบันทึกค่าใช้จ่ายประจำวันเพื่อให้รู้รายจ่ายอย่างละเอียดและพิจารณาปรับลดบางอย่างได้ จากนั้นตั้งงบประมาณรายจ่ายรายเดือนสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและใช้เงินตามเป้าหมายอย่างมีวินัย เช่น การแยกรายจ่ายใส่ซองแบ่งเป็นค่าอาหาร ค่าประปา-ไฟฟ้า และค่างวดต่าง ๆ

การเปลี่ยนวิธีการจับจ่ายสินค้า เลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น เปรียบเทียบราคาเลือกซื้อสินค้าถูกกว่า ไม่เดินเล่นในห้างสรรพสินค้าที่มีของแบรนด์เนมราคาแพง ยกเลิกบัตรเครดิตที่ไม่จำเป็น ใช้บริการรถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัว ซื้อสินค้าที่ใช้ประจำครั้งละมาก ๆ แบบเหมาโหลเพื่อให้ได้ราคาถูกลง เลือกซื้อสินค้ามือสองแทนของใหม่ รับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง เป็นต้น

การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เป็นสาเหตุใหญ่ของการใช้จ่ายเกินตัวโดยขาดความยับยั้งชั่งใจ เกิดภาระหนี้สิน ไม่มีเงินเหลือสะสม ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต หากไม่เปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายที่เป็นอยู่ ควรเลือกใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม และโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าสินค้าโดยปลอดดอกเบี้ย

ทุกชีวิตมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ถูกปลดคนงาน ถูกลดเงินเดือนและลดสวัสดิการต่าง ๆ จำเป็นต้องวางแผนการออมเพื่อใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุและไม่มีรายได้ประจำแล้ว ในส่วน “เงินออมเพื่อการศึกษาของบุตร” เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามอายุ ควรเก็บออมให้มากพอ ไม่ต้องกู้ยืม หรือดึงเงินออมหลังเกษียณมาใช้จ่าย

การลงทุนซื้อสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูงขึ้นในอนาคตแทนการถือเงินสด พร้อมเรียนรู้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เพราะการเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่อาจทำได้ทันที ที่อยู่อาศัยเป็นทั้งสินทรัพย์และภาระหนี้สินควรคัดเลือกอย่างดี เช่น บ้านที่คาดว่าราคาจะสูงขึ้นในระยะยาว หรือซื้อบ้านในเมืองอาศัยอยู่ถาวรหลังเกษียณ เลือกระยะเวลาผ่อนและค่างวดที่เหมาะสมเพื่อให้ผ่อนชำระหนี้ได้ตามกำหนดและมีเงินเหลือออม บ้านพักตากอากาศก็เป็นสินทรัพย์สะสมในระยะยาว

ก่อนซื้อรถยนต์ ควรคิดให้รอบคอบเพราะมีทั้งค่าเสื่อมราคาที่ทำให้ขายต่อได้ราคาต่ำกว่าที่ซื้อมาก และการผ่อนชำระนานทำให้ดอกเบี้ยเกือบเท่าเงินต้น ควรซื้อด้วยเงินสด หรือชำระเงินดาวน์ให้มากที่สุด ไม่ขาดส่งเพื่อไม่ให้ถูกยึดรถในภายหลัง หรือเลือกซื้อรถยนต์มือสองที่มีสภาพดีแทน

การออมเงินส่วนหนึ่งในรูปแบบการลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงการลงทุนเป็นรูปปิรามิดโดยลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและคาดผลตอบแทนได้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารระยะสั้น ตั๋วเงินคลัง และลงทุนส่วนน้อยในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและโอกาสทำกำไรมาก เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์

ถึงเวลาวางแผนและเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายเงินกันได้แล้ว